Polityka prywatności dla osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne

Polityka prywatności dla osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Konstruktorska 12 (zwany dalej Administratorem lub Ubezpieczycielem). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iodopl@mondial-assistance.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email: iodopl@mondial-assistance.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu egzaminacyjnego potwierdzającego Pana/Pani przygotowanie do wykonywania czynności agencyjnych; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. c) RODO*)
 • wpisania Pana/Pani do rejestru pośredników ubezpieczeniowych; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*)
 • wykonywania przez Panią/Pana czynności agencyjnych na rzecz Ubezpieczyciela; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. c) RODO*)
 • ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji; przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*)
 • ewentualnie w celu organizacji konkursów sprzedażowych; przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja działań motywacyjnych dla sieci sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*)
 • ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*)
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. f) RODO*)

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu umowy agencyjnej zawartej przez niego z agentem ubezpieczeniowym, w imieniu którego wykonywała/-ł Pani/Pan czynności agencyjne lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego), jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże Pan/Pani istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: inne spółki z Grupy Allianz, doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, agent ubezpieczeniowy w imieniu którego wykonuje Pani/Pan czynności agencyjne, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty przeprowadzające egzamin  agencyjny, podmioty świadczące usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa, jak np. Komisja Nadzoru Finansowego. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Ubezpieczyciel zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takiej decyzji - na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) - w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy)

do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. W przypadku odmowy podania danych nie jest możliwe dopuszczenie Pani/Pana do egzaminu i wpisanie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – nazywane w niniejszym dokumencie