Polityka prywatności dla usługodawców

Zasady ochrony prywatności

AWP Polska sp. z o.o. („my", „nas", „nasze”), wchodząca w skład grupy Allianz Worldwide Partners SAS, jest spółką serwisową świadczącą m.in. usługi assistance. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych i odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie. AWP Polska spółka z o.o. jest właśnie administratorem danych.

2. Jakie dane osobowe będą zbierane?

Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, których zakres zależy od przedmiotu umowy lub zleconych Państwu usług, zgodnie z poniższym wykazem:

 • Nazwisko, imię
 • PESEL
 • Adres zameldowania i zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Nr dokumentu tożsamości
 • Numery telefonów
 • Adres e-mail
 • Informacje o karcie kredytowej/debetowej i rachunku bankowym
 • Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 • Informacje o pojeździe (w tym nr VIN, nr rejestracyjny pojazdu)
 • w przypadku korzystania z aplikacji Allianz Provider App – dane o lokalizacji, adres IP, dane o urządzeniu, na którym aplikacja jest zainstalowana

3. W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa [lub otrzymane przez nas bez Państwa udziału (zgodnie z poniższym wyjaśnieniem)] zgodnie z poniższym wykazem:

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Czy potrzebujemy Państwa zgody?

Podstawa prawna przetwarzania

Zarządzanie umową (np. badanie zasadności wykonania usługi, wykonanie usługi, rozliczenie kosztów)

Nie

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*

Wypełnienie obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa

Nie

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*

Przeprowadzenie analizy pod względem obowiązywania sankcji finansowych przed nawiązaniem oraz po nawiązaniu relacji biznesowych

Nie

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ograniczenie ryzyka związanego z obowiązywaniem sankcji finansowych i gospodarczych)

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami

Nie

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami)

W celu umożliwienia klientom korzystającym z usługi car assistance śledzenia położenia zbliżającego się pojazdu pomocy drogowej oraz w celu optymalizacji procesu zarządzania pojazdami pomocy drogowej

Nie

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie klientom korzystającym z usługi car assistance śledzenie położenia zbliżającego się pojazdu pomocy drogowej oraz optymalizacja procesu zarządzania pojazdami pomocy drogowej)


Na cele określone powyżej, nie wymagamy Państwa wyraźnej zgody, dane są bowiem przetwarzane w celu wykonania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, albo w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Będziemy wymagać Państwa danych osobowych w wypadku zamiaru zawarcia z nami umowy bądź przyjęcia naszego zlecenia na wykonanie usługi. Jeżeli nie zechcą Państwo przekazać nam tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy ani zlecić Państwu wykonania usługi.

4. Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej.

We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, innym spółkom z Grupy Allianz, ubezpieczającym, ubezpieczycielom, koasekuratorom, reasekuratorom.

We wskazanych powyżej celach możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie: innym spółkom z Grupy Allianz, konsultantom technicznym, specjalistom, prawnikom, serwisantom, lekarzom i spółkom usługowym w celu realizacji działań (zgłoszenia, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, zarządzanie dokumentami).

Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • w razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów (w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania) lub
 • w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów

5. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt 4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

Przekazanie Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania przez inną spółkę z Grupy Allianz poza EOG będzie się każdorazowo odbywać zgodnie z zatwierdzonymi wiążącymi regułami korporacyjnymi zawartymi w dokumencie pod tytułem Allianz Binding Corporate Rules (BCR Grupy Allianz), które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla wszystkich spółek z Grupy Allianz. BCR Grupy Allianz oraz wykaz spółek z Grupy Allianz, które są zobowiązane do ich stosowania, można znaleźć tu www.allianz.com/en. W wypadku, gdy nie będą miały zastosowania BCR Grupy Allianz, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych przekazywanych poza EOG, na takim samym poziomie jaki jest zapewniany w EOG. Jeżeli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniami stosowanymi przez nas w wypadku przekazywania danych poza EOG (np. standardowe klauzule umowne), prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt 9.

6. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub innego administratora; oraz
 • złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania. Mogą Państwo również złożyć wniosek o dostęp do danych wypełniając Formularz Wniosku o Dostęp do Danych dostępny na www.mondial-assistance.pl.

7. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania. Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy.

W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 6.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 6 lat od daty zakończenia umowy lub rozpatrzenia Państwa reklamacji. 6 letni okres wynika z ustalonego w Polsce okresu przedawnienia roszczeń.

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

9. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować listownie pod adresem:

AWP P&C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi adresami:

Inspektor Ochrony Danych

AWP P&C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa

E-mail: iodopl@mondial-assistance.pl

10. Jak często aktualizujemy zasady ochrony prywatności?

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane. Zapewnimy, aby na naszej stronie internetowej http://www.mondial-assistance.pl/biznes/legal-information.aspx dostępna była zawsze ich aktualna wersja, a ponadto, o każdej ważnej zmianie, która może Państwa dotyczyć, poinformujemy Państwa osobiście. Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji na temat zasad ochrony prywatności miała miejsce w dniu 31.03.2023 r.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

Dokumenty do pobrania

Pobierz formularz wniosku o dostęp do danych - AWP Polska