Produkty i usługi

Podróże

Klienci korzystający z usług Mondial Assistance mogą liczyć na kompleksową pomoc w razie nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub nagłego zachorowania w trakcie podróży zagranicznej.

Pomoc medyczna

Opieka lekarska i pokrycie kosztów leczenia w razie nieszczęśliwego wypadkowi lub nagłego zachorowania podczas podróży zagranicznej lub pobytu za granicą. W ramach usług oferowanych poszkodowanym zapewniamy:

  • natychmiastową pomoc medyczną,
  • transport medyczny do przychodni lub szpitala,
  • konsultacje lekarskie,
  • badania lekarskie,
  • zabiegi,
  • leki (przepisane przez lekarza) i środki opatrunkowe,
  • pobyt w szpitalu,
  • transport między placówkami medycznymi,
  • leczenie stomatologiczne.

Międzynarodowy transport medyczny

Gdy prawidłowy proces leczenia klienta i jego bezpieczeństwo są zagrożone, podejmujemy decyzję o transporcie chorego do szpitala na terenie kraju. Organizacją i wyborem najwłaściwszego sposobu transportu zajmują się doświadczeni koordynatorzy assistance, pracujący od lat dla Mondial Assistance. Organizacja transportu odbywa się zawsze w porozumieniu z lekarzami opiekującymi się klientem w miejscu jego aktualnego pobytu.

Poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu

W dramatycznych momentach, kiedy otrzymujemy informację o zaginięciu Państwa klienta, Centrum Operacyjne Mondial Assistance organizuje poszukiwania przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze. Akcja prowadzona jest do momentu odnalezienia żywego człowieka lub w najtrudniejszych momentach – ciała zaginionego.

Transport ubezpieczonych członków rodziny na teren kraju

Mondial Assistance organizuje powrót do Polski członków rodziny poszkodowanego wybranymi środkami transportu (kolej, autobus, samolot).

Kontynuacja podróży Ubezpieczonego

Jeżeli stan zdrowia pacjenta uległ poprawie, organizujemy dla niego przejazd z miejsca zachorowania do wcześniej zaplanowanego celu podróży.

Pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego członka rodziny

W przypadku gdy klient jest hospitalizowany poza granicami kraju, Mondial Assistance może zorganizować transport oraz pobyt w hotelu dla członka jego rodziny.

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby

Jeżeli pacjent jest hospitalizowany za granicą i nie towarzyszy mu żadna osoba pełnoletnia, Centrum Operacyjne Mondial Assistance organizuje transport w obydwie strony (kolej, autobus, samolot) dla wskazanej przez klienta bliskiej osoby zamieszkałej na terenie Polski.

Opieka nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego

Jeżeli podczas wyjazdu zagranicznego klient, podróżujący ze swymi niepełnoletnimi dziećmi, doświadczy nieszczęśliwego zdarzenia, wskutek którego trafi do szpitala, Mondial Assistance organizuje i pokrywa koszty transportu dzieci do miejsca zamieszkania na terenie Polski.

Wcześniejszy powrót do kraju

Jeżeli klient jest zmuszony do nagłego, wcześniejszego powrotu do Polski, organizujemy dla niego transport do miejsca zamieszkania.

Pośredniczenie w przekazaniu kaucji

Jeżeli klient zostanie zatrzymany przez organy ścigania kraju, w którym się znajduje i konieczne jest wniesienie kaucji w celu zabezpieczenia opłaty kosztów postępowania i kar pieniężnych nałożonych przez wymiar sprawiedliwości, Mondial Assistance pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji, aby doprowadzić do zwolnienia klienta z aresztu.

Pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów

Jeżeli klient w trakcie pobytu za granicą padł ofiarą kradzieży kart płatniczych lub czeków wydanych przez bank mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Mondial Assistance zapewni pomoc przy zablokowaniu konta osobistego. Jeżeli doszło do kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów (paszport, dowód osobisty, bilety), Mondial Assistance udzieli informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych.

Przekazywanie wiadomości

Jeżeli nieszczęśliwy wypadek, jakiemu uległ klient, spowoduje opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży, na życzenie klienta przekazujemy niezbędne informacje osobom przez niego wskazanym, a także udzielamy pomocy przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub wypożyczalni samochodu.

Infolinia podróżna

To podstawowe źródło informacji o krajach będących celem podróży naszego klienta. Szczegółowe informacje w dziale Infolinie.

Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu

Długie godziny oczekiwania na lotnisku, z powodu śnieżycy albo innych zdarzeń losowych, nie należą do najprzyjemniejszych momentów w podróży. Jeżeli już dojdzie do takiego opóźnienia samolotu, Mondial Assistance refunduje klientom koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Organizacja transportu zwłok

Zapewniamy transport zwłok do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Oprócz doraźnej pomocy w razie wypadku lub zachorowania za granicą klienci mogą liczyć na wypłatę odszkodowania w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z postępowaniem klienta i szkodami rzeczowymi, jak i osobowymi wyrządzonymi osobom trzecim poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego (SS)

Dbamy nie tylko o zdrowie i życie naszych Ubezpieczonych. Ochroną ubezpieczeniową Mondial Assistance może być objęty również sprzęt sportowy klienta odbywającego podróż.

Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego (BP)

Istotą ubezpieczenia są przedmioty należące do klienta, które wchodzą w skład jego bagażu podróżnego, m.in. walizy, torby, nesesery, plecaki wraz z ich zawartością i gdy znajdują się pod jego bezpośrednią opieką lub gdy zostały powierzone, np. zawodowemu przewoźnikowi czy oddane do przechowalni bagażu.

Ubezpieczenie kosztów odwołania lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R)

Jeżeli klienci nie mogą skorzystać z wcześniej wykupionego wyjazdu turystycznego z powodu zdarzenia losowego, Mondial Assistance proponuje specjalnie dostosowane ubezpieczenie, które obejmuje zwrot kosztów, jakimi klient może być obciążony przez organizatora wyjazdu turystycznego.

Gwarancja kosztów anulowania noclegu w hotelu (O/H)

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi klient może być obciążony w razie anulowania przez klienta noclegu/-ów przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu.

Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego (O/L)

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby obciążony przez organizatora imprezy lub przewoźnika lotniczego w związku z anulowaniem biletu lotniczego.

Ubezpieczenie karnetów SKI

W przypadku gdy klient, z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, nie może uczestniczyć w aktywnym wypoczynku, Mondial Assistance proponuje ubezpieczenie od kosztów poniesionych w związku z niewykorzystaniem wykupionego karnetu narciarskiego.